Algemene Voorwaarden

Laatste update: 14 september 2022

Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren

versie: juli 2022

1. Definities

1.1. De Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren (hierna ‘NCD’): de vereniging genaamd zoals omschreven, gevestigd te Doorn en geregistreerd in het Kamer van Koophandel register onder nummer: 40532104, tevens handelend onder de naam ‘NCD Academy’.
1.2. Organisatie de rechtspersoon die met de NCD een overeenkomst aangaat.
1.3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die met de NCD een lidmaatschap of een andere overeenkomst aangaat.
1.4. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.5. Contactgegevens NCD: Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds de Organisatie of Deelnemer en anderzijds NCD.
2.2. NCD biedt cursussen, opleidingen en andersoortige evenementen aan. De opleidingen worden door NCD Academy aangeboden aan organisaties en deelnemers.
2.3. Deelnemers verklaren zich akkoord met deze voorwaarden bij het aangaan van een lidmaatschap.
2.4. NCD is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De laatste versie is daarbij de geldende en zal altijd beschikbaar zijn via de website van de NCD. De voorwaarden worden bij het sluiten van een overeenkomst met de NCD ter hand gesteld.
2.5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle offertes van de NCD zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders bepaald.
3.2. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de offerte door de Organisatie of de aanmelding van de Deelnemer de NCD heeft bereikt, dan wel zodra de NCD is begonnen met de uitvoering van de opdracht.
3.3. De Organisatie of Deelnemer kan de NCD niet houden aan een offerte indien de Organisatie of Deelnemer weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de door de NCD uitgebrachte offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.
3.5. Indien offertes en prijsaanbiedingen van de NCD zijn gebaseerd op informatie die door de Organisatie of Deelnemer is verstrekt, staat de Organisatie of de Deelnemer ervoor in dat zij alle essentiële informatie voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
3.6. Wijzigingen en voorbehouden bij een offerte door de Organisatie of Deelnemer, binden de NCD niet, tenzij de NCD daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

4. Lidmaatschap

4.1. De overeenkomst tussen de NCD en een Deelnemer heeft veelal de vorm van een lidmaatschap en is persoonsgebonden.
4.2. Wijziging van een tot stand gekomen lidmaatschap kan alleen met de voorgaande schriftelijke toestemming van de NCD. Wijziging van een lidmaatschap kan kosten met zich meebrengen.
4.3. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van één kalenderjaar.
4.4. Na een periode van een kalenderjaar is het lidmaatschap opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Bij opzegging geldt dat het lidmaatschap voor 1 december schriftelijk (per brief of per e-mail) opgezegd dient te worden voor het daaropvolgende kalenderjaar.
4.5. Opzegging per brief dient te geschieden aan het NCD-bureau: NCD Ledenservice, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn. Opzegging per e-mail dient te geschieden aan ledenservice@ncd.nl.
4.6. Bij opzegging van het lidmaatschap, zal door de NCD uiterlijk binnen 2 weken een bevestiging worden verzonden.

5. NCD Academy

5.1. De NCD Academy verzorgt opleidingen, trainingen en cursussen. Het programma en de wijze van verzorging hiervan wordt door de NCD bepaald.
5.2. De NCD Academy kan ook op verzoek van partijen een opleiding, training of cursus op locatie verzorgen. De kosten en bijkomende voorwaarden zullen voorafgaand door de NCD worden opgenomen in een door de opdrachtgever te accorderen offerte. Deze offerte dient uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de betreffende opleidings-/trainingsdatum te zijn geaccordeerd.
5.3. NCD Academy is gerechtigd de opleiding of training te wijzigen door wijziging van locatie en tijd. De Organisatie of Deelnemer zal hier uiterlijk twee weken van tevoren schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

6. Facturatie en reclamatie

6.1. Alle bedragen genoemd door de NCD zijn exclusief btw.
6.2. Voor betaling van de contributie en andere verschuldigde bedragen aan de NCD wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.
6.3. De NCD is gerechtigd een aanbetaling c.q. vooruitbetaling van 50% te verlangen voor een tussen partijen te sluiten overeenkomst.
6.4. Betaling van de factuur door de Organisatie of Deelnemer dient te hebben plaatsgevonden voor aanvang van de cursus, training of opleiding.
6.5. Alle kosten die de NCD moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Organisatie of Deelnemer. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de in artikel 6:96 lid 5 BW geldende staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,- per vordering.
6.6. Indien een factuur van de NCD niet tijdig wordt voldaan, is de NCD gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, ook voor andere opdrachten van de Organisatie of Deelnemer dan de factuur waarop de niet-betaling betrekking heeft. NCD is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit een dergelijke opschorting.
6.7. De Organisatie dient in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te reclameren, bij gebreke daarvan vervalt iedere daarop gebaseerde vordering.
6.8. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de Organisatie niet op.

7. Annulering cursus/opleiding/training

7.1. De Organisatie of Deelnemer dient haar aanmelding voor een cursus, training of opleiding schriftelijk of per e-mail te annuleren. De annulering zal door de NCD worden bevestigd.
7.2. Indien er sprake is van annulering van een opleiding/training/cursus binnen 30 dagen voor de datum zal 50% van de prijs zoals opgenomen in de offerte of zoals vermeld bij de aanmelding verschuldigd zijn. Bij annulering ineen week voorafgaand aan de betreffende datum, geldt voor de Organisatie dat zal 100% van de prijs zoals opgenomen in de offerte verschuldigd zijn.
7.3. Indien een cursus wordt verplaatst naar een andere datum zal dit de Organisatie of Deelnemer niet ontslaan van haar betalingsverplichting binnen de termijn die tussen Partijen is overeengekomen.
7.4. Het verplaatsen of inhalen van een of meerdere cursusdagen is eenmalig kosteloos. Indien een of meerdere cursusdagen meerdere malen worden verplaatst worden er kosten in rekening gebracht.
7.5. Indien deelnemer een aanmelding doet voor een bepaalde leergang en binnen 4 weken besluit tot deelname bij een andere startdatum is dit kosteloos, mits deze startdatum niet binnen 4 weken na de wijziging plaatsvindt.

8. Duurzaamheid

8.1 Alle meetings, opleidingen en overnachtingen die de NCD in Nederland organiseert zijn CO2 neutraal en worden gecompenseerd middels CO2 compensatie projecten.
8.2 In het kader van duurzaamheid streeft de NCD ernaar om voedselverspilling tegen te gaan. De NCD kan rekening houden met speciale dieetwensen en of allergieën indien deze uiterlijk 3 dagen voor de geplande cursus of evenementdatum bij de NCD bekend zijn. In het kader van verspilling van voedsel is het ook van belang dat een annulering van deelname aan de cursus of het evenement tijdig wordt doorgegeven overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

9. Overmacht

9.1. NCD hebben het recht de nakoming van hun verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden, die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan het niet kunnen voldoen aan verplichtingen door: oorlogen, oorlogshandelingen, oproer, revolutie, brand, terroristische aanslagen, pandemieën of epidemieën, ziekte, overheidsingrijpen, overheidssancties, weersomstandigheden, natuurrampen, overstromingen, stroomstoringen, internetstoringen, telecommunicatiestoringen, storingen in het elektronisch berichtenverkeer, datacommunicatiestoringen, technische mankementen, computervirussen, gehackte applicaties of (computer)systemen, cyberaanvallen, stakingen, werkonderbrekingen en in het geval één van de voorgaande gevallen zich voordoet bij een (toe)leverancier of ingeschakelde derden.

10. Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens

10.1. Alle informatie die door de NCD wordt ingezien, of waar de NCD anderszins kennis van neemt, zal door de NCD als vertrouwelijk worden behandeld.
10.2. De Organisatie of Deelnemer zal bij het delen van haar informatie met de NCD zelf verantwoordelijk zijn voor juistheid van de door haar aangeleverde informatie en zij zal daarbij zoveel mogelijk vertrouwelijke gegevens of persoonsgegevens weglaten of onleesbaar maken.
10.3. Indien de NCD persoonsgegevens ontvangt ten behoeve van de uitvoering van haar diensten zal zij de wettelijke verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht nemen en uitsluitend die gegevens verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening van de NCD.
10.4. De NCD hanteert hiervoor een privacybeleid. In dit beleid zijn passende technische en organisatorische maatregelen opgenomen om de bescherming van de persoonsgegevens die NCD in bezit heeft en gebruikt, te waarborgen en om gegevens te beschermen tegen verlies of enige andere onrechtmatige vorm van verwerking, daarbij rekening houdend met de aard van de verwerking en de privacy gevoeligheid van de gegevens.
10.5. Voor toelichting op hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar onze privacy statement, deze is beschikbaar op de website van de NCD: [hyperlink toevoegen].
10.6. Voor vragen of inzage in de gegevens kan door de Organisatie of Deelnemer contact worden opgenomen met NCD via privacy@ncd.nl.

11. Intellectueel eigendomsrecht

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door de NCD aangeboden cursussen, trainingen en opleidingen berusten bij de NCD. 11.2. In geen geval houdt de aanbieding van een cursus, training of opleiding de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht in.
11.3. Tijdens opleidingen, cursussen en trainingen is het mogelijk dat NCD foto- en video opnames maakt, die later gebruikt worden in de communicatie van de NCD. De gebruikersrechten (waaronder ook het intellectueel eigendomsrecht) behoren toe aan de NCD.
11.4. Bij acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de Organisatie ermee in te stemmen dat er foto’s en of video’s van de Organisatie kunnen worden gemaakt. 11.5. Indien de Organisatie of derden niet akkoord zijn met het publiceren of delen met derden van de gemaakte foto’s of video’s waarop de Organisatie, Deelnemer of derden te identificeren zijn, kan een verzoek worden ingediend tot het verwijderen van deze foto’s of beelden middels e-mail naar: ncd@ncd.nl.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, van de NCD of NCD Academy jegens de Organisatie is beperkt tot de factuurwaarde (excl. btw) van de door NCD geleverde dienst. Indien er sprake is van een continuerende dienstverlening is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (excl. btw) dat door de NCD in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht aan de Organisatie. In geen geval zal de aansprakelijkheid het maximum van €10.000 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen overschrijden.
12.2. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes van derde partijen, verlies van gegevens/data, schade door gehackte applicaties of (computer)systemen en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop.
12.3. De NCD is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van een door haar ingeschakelde derde of voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde, behoudens in het geval dat de NCD geen zorgvuldige afweging heeft gemaakt bij het inschakelen van de derde.

13. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

13.1. Op de rechtsverhouding tussen de NCD is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
13.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van de vestigingsplaats van de NCD. De NCD heeft tevens het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigings- of woonplaats van de Organisatie of Deelnemer.

No image